COVID-19 vs LUCRĂTORII MIGRANȚI

Pe lângă multitudinea de probleme cu care se confruntă astăzi mediul de afaceri din Republica Moldova, a caror sursă unică este COVID-19 și diversele restricții aplicate de autorități, angajatorii ce dispun de salariați-cetățeni străini, s-au pomenint față în față și cu alte provocări, generate de instituirea unui regim special de intrare și ieșire în/din Republica Moldova și în alte state, de sistarea curselor aeriene și feroviare, precum și de suspendarea anumitor servicii de către autoritățile de migrație.

Amintim că la data de 31.03.2020, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (în continuare “Comisia”) a dispus suspendarea preluării de către Biroul Migrație și Azil a cererilor de acordare/prelungire a dreptului de ședere și eliberarea permiselor de ședere străinilor aflați legal în Republica Moldova, cu excepția cazurilor de necesitate stringentă (pct. 21 din Decizia nr. 10 din 31.03.2020 a Comisiei). Este important de a menționa că Comisia nu a specificat în mod expres care sunt cazurile “de extremă necesitate”, această apreciere aparent fiind lăsată la latitudinea Biroului Migrație și Azil pentru fiecare caz individual în parte.

În condițiile menționate mai sus, unii angajatori și respectiv cetățeni străini, ai căror permise de ședere sau termen legal de aflare în Republica Moldova sunt la limita de expirare, s-au pomenit, pe de o parte, în imposibilitatea de a solicita de la organele de resort acordarea sau prelungirea dreptului de ședere și a permiselor de ședere în termenele prevăzute de lege, iar pe de altă parte în imposibilitatea de a părăsi teritoriul Republicii Moldova la expirarea termenului de aflare sau ședere acordat.

Nepărăsirea teritoriului Republicii Moldova la expirarea termenului de aflare sau de ședere acordat, atrage răspunderea contravențională în conformitate cu prevederile art. 333 alin. (1) al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din data de 24.10.2008, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 78-84/100 din 17.03.2017 (în continuare “Cod Contravențional”) și se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale (de la 600 la 1500 MDL), cu aplicarea interdicției de intrare în Republica Moldova (art. 10 din Legea 200/2010).

În ajutorul angajatorilor cât și a cetăținilor străini care se confruntă cu asemenea provocări, Comisia a venit cu câteva soluții. Astfel, în continuare vom analiza situațiile practice și soluțiile recomandate pentru angajator/cetățean străin, care sunt diferite reieșind din intenția și statutul curent al străinului în Republica Moldova cât și de intenția angajatorului local de a iniția, prelungi sau înceta relațiile de muncă:

  • cetățeanul străin dispune de permis de ședere acordat în scop de muncă în Republica Moldova 

                      1. cetățeanul străin și angajatorul local intenționază prelungirea relațiilor de muncă

Pentru cetățenii străini ai căror permis de ședere în Republica Moldova expiră pe perioda stării de urgență, adică în perioada 17 martie 2020 – 15 mai 2020, Comisia prin Dispoziția nr. 10 din 31.03.2020 a dispus prelungirea permiselor de ședere cu 60 de zile (pct. 21). Acest fapt, va permite angajatorilor (beneficiarilor solicitanți) și cetățenilor străini ce intenționează să  prelungească relațiile de muncă, să solicite prelungirea dreptului de ședere și eliberarea permisului de ședere odată cu reluarea activității de către Biroul Migrație și Azil.

                     2. cetățeanul străin și angajatorul local nu intenționază prelungirea relațiilor de muncă 

Prelungirea termenelor permiselor de ședere cu 60 de zile, va da inclusiv posibilitatea cetățenilor străini, a căror drept de muncă și permis de ședere în Republica Moldova expiră (fară a fi prelungite) pe perioada stării de urgență, să părăsească teritoriul Republicii Moldova fără a încălca regimului de ședere. Este important de menționat că, pentru realizarea de către cetățenii străini a obligației de a părăsi teritoriului Republicii Moldova cu respectarea termenelor prevăzute de lege, este necesară eliminarea restricțiilor de circulație și din alte state.

  • cetățeanul străin se află în Republica Moldova în baza unei vize sau fără viză (pentru cei care nu au obligația de a obține o viză de intrare în Republica Moldova) pe o perioadă de 90 de zile calendaristice (în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendarstice) 

                     1. cetățeanul străin și angajatorul local intenționază inițierea relațiilor de muncă 

Cetățenii străini și angajatorii (beneficiari solicitanți) pe care pandemia de COVID-19 i-a prins până la inițierea relațiilor de muncă, făcând astfel imposibilă respectarea de către aceștia a termenului de depunere la autoritatea competentă pentru străini a cererii de acordare a dreptului de ședere, vor putea beneficia de repunearea în drepturi.

Amintim că în conformitate cu prevederile art. 431 a Legii nr. 200 privind regimul străinilor în Republica Moldova din 16.07.2010, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 179-181/610 din data de 24.09.2010 (în continuare “Legea 200/2010”), pentru acordarea dreptului de ședere în scop de muncă cetățenilor străini, angajatorii (beneficiarii solicitanți) trebuie să depună la autoritatea competentă pentru străini toate actele necesare – cu 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a cetățenilor străini în Republica Moldova. Nerespectarea acestui teremen, atrage răspunderea contravențională în conformitate cu prevederile art. 333 alin. (3) a Codului Contravențional și se sancționează cu amendă în mărime de la 18 la 30 de unități convenționale (de la 900 la 1500 MDL).

Repunerea în drepturi a beneficiarilor solicitanți și cetățenlor străini va opera în conformitate cu prevederile pct. 9.1 a Dispoziției nr. 3 din 23.03.2020 a Comisiei. Potivit acestora, pentru a fi repuși în drepturi angajatorii (beneficiarii solicitanți) și cetățenii străini trebuie să întrunească simultan două condiții:

  • imposibilitatea de a solicita acordarea dreptului de ședere se datorează restricțiilor impuse în scopul prevenirii răspândirii pandemiei virusului COVID-19; și
  • la data de 17 martie 2020 (data instituirii stării de urgență), străinii se aflau legal pe teritoriul Republicii Moldova.

Dispoziția nr. 3 din 23.03.2020 a Comisiei nu vine, însă, cu clarificări asupra momentului din care zi străinii se consideră a fi repuși în drepturi. Prin interpretarea extensivă a prevederilor 9.1 și în corelare cu prevederile pct. 9.2 din Dispoziția nr. 3 din 23.03.2020 a Comisiei, înțelegem că repunerea în drepturi a străinilor va avea loc odată cu ridicarea stării de urgență în Republica Moldova. Urmează, totuși să observăm cum vor interpreta autoritățile de resort, aceste prevederi.

De repunerea în drepturi în condițiile pct. 9.1 a Dispoziției nr. 3 din 23.03.2020 a Comisiei, vor beneficia și: (i) cetățenii străini ai căror permise de ședere, deși, au fost prelungite cu 60 de zile (în conformitate cu prevederile pct. 21 din Dispoziția nr. 10 din 31.03.2020), nu se vor încadra în termenul legal de solicitare a prelungirii dreptului și a permisului de ședere; precum și (ii) cetățenii asupra cărora a fost dispusă măsura de returnare de pe teritoriul Republicii Moldova.

                    2. cetățeanul străin și angajatorul local au renunțat la inițierea relațiilor de muncă 

În favoarea cetățenilor străini și angajatorilor (beneficiarii solicitanți) care din varii motive au renunțat la inițierea relațiilor de muncă și care din cauza măsurilor întreprinse în scopul stopării răspândirii virusului COVID-19, nu au reușit să părăsească teritoriul Republicii Moldova fără depășirea termenului legal de aflare în Republica Moldova, Comisia a dispus nesupunerea sancționării contravenționale în conformitate cu prevederile art. 333 alin. (1) Cod Contravențional (pct. 9.2 din Dispoziția nr. 3 a Comisiei din 23.03.2020).

Pentru a nu fi atrași la răspundere contravențională, cetățeanii străini trebuie să întrunească două condiții cumulative:

  • la data de 17 martie 2020 (data instituirii stării de urgență) se aflau legal pe teritoriul Republicii Moldova;și
  • să părăsească teritoriul Republicii Moldova în termen de 30 de zile de la data ridicării stării de urgență.

Dăcă prima condiție pare a fi una destul de simplă, atunci cea de a doua ne poate da bătăi, fiind dependentă de mai mulți factori. Astfel după cum am menționat și mai sus, pentru a face posibilă părăsirea teritoriului Republicii Moldova de către cetățeanii străini după ridicare stării de urgență în termenul indicat mai sus, este necesară eliminarea restricțiilor de circulație și din alte state. Dispoziția nr. 3 din 23.03.2020 a Comisiei, nu prevede o soluție juridică la situația ipotetică descrisă mai sus, cu toate acestea, nu putem exclude opțiunea cetățenilor străini de a se adresa autorității competente pentru străini pentru legiferarea șederii lor în Republica Moldova.

O soluție alternativă care ar asigura buna funcționare a Biroului Migrație și Azil, atât pe perioada stării de urgență cât și după ridicarea acesteia, ar putea fi dezvoltarea și implementarea unei platforme web, ce va permite beneficiarilor solicitanți să solicite acordarea și prelungirea dreptului de ședere pentru cetățenii străini în regim online. Mai mult decât atât, legislatorul nostru a creat deja un cadru legislativ general pentru acestă opțiune alternativă, odată cu modificările operate în Legea 200/2010 prin Legea privind modificarea unor acte legislative nr. 278 din 29.11.2018, publicată în Monitorul Oficial al Republcii Moldova nr. 30-37/91 din 01.02.2019). Astfel, articolul 432 alin. (5) din Legea 200/2010 prevede în mod expres că “demersul privind acordarea sau prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă şi actele necesare se depun la ghişeul unic, personal sau prin intermediul serviciilor web”.

Cu toate acestea, cu părere de rău până la moment nu avem o Hotărâre de Guvern care ar reglementa modul de punere în aplicare a acestei prevederi, prin urmare, această parte a normei rămâne a fi una neaplicabilă.

Opiniile exprimate în prezentul document aparțin doar autorului acestuia și nu trebuie văzute ca o consultație juridică specializată.

Autor: Nadejda Ciubotaru

nadejda.ciubotaru@vdalegal.com